E-Library Services

E-Library Services

Mahuri Ventures enables its expertise and networks to establish E-Library in schools and organizations.

https://www.facebook.com/elibraryinschools/

FAQ

हाम्रो स्कूलको कम्प्यूटर ल्यावमा ई-पुस्तकालय स्थापना कसरी गर्न सकिन्छ?
How can we establish E-Library in our school computer lab?
कम्प्यूटर ल्याव नभएको स्कूलमा ई-पुस्तकालय स्थापना कसरी गर्ने?
We don’t have computer lab but want to establish E-Library in our school?
हामी हाम्रो सहयोगमा स्कूलमा ई-पुस्तकालय बनाईदिन ईच्छुक छौ?
We want to donate E-Library to a school?